Iscisagligi

MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  PROGRAMI 

a) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması,

Birimimizde isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması bulunmamaktadır.

b) Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb), endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ile ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığı,

Öğrenciler, mezuniyete hak kazanabilmek için öğretim yılının 2.döneminde 30 iş günü tek staj yapmakla yükümlüdür. Öğrencilerin stajlarını yaz tatiline rastlayan aylarda yapmaları esastır. Yaz stajlarını yapamayan veya yapmalarına rağmen başarı gösteremeyen öğrencilerden dönem uzatan ve herhangi bir derse devam zorunluluğu bulunmayanlar birimimizce yayınlanan Staj Takvimi’ne uygun olmak şartıyla ara dönemde stajlarını yapabilirler. Yaz Stajı Takvimi-Ara Dönem Staj Takvimi birimimizce resmi internet sayfasında yayınlanır. Sağlık sorunu sebebi ile stajına staj süresinin %10’undan fazla devam edemeyen ya da bir kazaya uğrayan öğrencinin stajı kesilerek, durum Program Staj Kurulu’na bildirilir. Staj yapılacak yerler öğrenciler tarafından bulunur. Öğrenciler, Yüksekokulumuz web sitesinden “Staj Başvuru Formu" alıp ilgili alanları bilgisayar ortamında doldurarak formu staj yapacakları iş yerinin yetkilisine teslim ederler. İş yeri yetkilisi formdaki ilgili alanları eksiksiz doldurarak onaylar. İş yeri yetkilisi tarafından onaylanan “Staj Başvuru Formu”, resmi internet sayfamızda yer alan “Öğrenci Sigortası Takip Formu” ve e-Devlet sistemi üzerinden temin edilen “Müstehaklık Belgesi” öğrenci tarafından Program Bölüm Başkanının onayına sunulur. Staj yapılacak yer Program Bölüm Başkanı tarafından uygun görülürse takvimde yer alan tarihlerde öğrenci stajını yapabilir. Öğrenci, uygun bulunduğu takdirde Amasya ili dışında da stajını yapabilecektir.

c) Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemeleri,

Sektör çalışanlarının kullanacakları kıyafet ve donanım hizmet verdikleri işletmelerce değişiklik göstermekle birlikte mesleğin gerektirdiği kıyafet-donanım malzemeleri başlıca örnekleri ile aşağıda verilmiştir:

 

  • Baş Koruyucuları: Endüstride (madenler, inşaat sahaları ve diğer endüstriyel alanlar) kullanılan koruyucu baretler, Saçlı derinin korunması (kepler, boneler, siperlikli veya siperliksiz saç fileleri), Koruyucu başlık (kumaştan veya geçirimsiz kumaştan yapılmış boneler, kepler, gemici başlıkları ve benzeri).

 

  • Kulak Koruyucuları: Kulak tıkaçları ve benzeri cihazlar, Tam akustik baretler, Endüstriyel baretlere uyan kulaklıklar.

 

  • Göz ve Yüz Koruyucuları: Kapalı gözlük (dalgıç tipi gözlük), X-ışını gözlüğü, lazer ışını gözlüğü, ultra-viyole, kızılötesi, görünür radyasyon gözlükleri, Yüz siperleri, Ark kaynağı maskeleri ve baretleri (elle tutulan maskeler, koruyucu baretlere takılabilen maskeler veya baş bantlı maskeler).

 

  • Solunum Sistemi Koruyucuları: Gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler, Hava beslemeli solunum cihazları, Takılıp çıkarılabilen kaynak maskesi bulunduran solunum cihazları, Dalgıç donanımı, Dalgıç elbisesi.

 

  • El ve Kol Koruyucuları: Özel koruyucu eldivenler: Makinelerden (delinme, kesilme, titreşim ve benzeri), Tek parmaklı eldivenler, Parmak kılıfları, Kolluklar, Ağır işler için bilek koruyucuları (bileklik), Parmaksız eldivenle, Koruyucu eldivenler.

 

  • Ayak ve Bacak Koruyucuları: Normal ayakkabılar, botlar, çizmeler, uzun botlar, güvenlik bot ve çizmeleri, Bağları ve kancaları çabuk açılabilen ayakkabılar, Parmak koruyuculu ayakkabılar, Tabanı ısıya dayanıklı ayakkabı ve ayakkabı kılıfları, Isıya dayanıklı ayakkabı, bot, çizme ve tozluklar, Termal ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları, Titreşime dayanıklı ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları, Antistatik ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları, İzolasyonlu ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları, Zincirli testere operatörleri için koruyucu bot ve çizmeler, Tahta tabanlı ayakkabılar, Takıp çıkarılabilen ayak üst kısmı koruyucuları, Dizlikler, Tozluklar, Takılıp çıkarılabilen iç tabanlıklar (ısıya dayanıklı, delinmeye dayanıklı, ter geçirmez),Takılıp çıkarılabilen çiviler (buz, kar ve kaygan yüzeylere karşı).

 

  • Cilt Koruyucuları: Koruyucu kremler / merhemler.

 

  • Gövde ve Karın Bölgesi Koruyucuları: Makinelerden korunmak için kullanılan koruyucu yelek, ceket ve önlükler (delinme, kesilme, ergimiş metal sıçramalarına karşı), Kimyasallara karşı kullanılan koruyucu yelek, ceket ve önlükler, Isıtmalı yelekler, Cankurtaran yelekleri, X ışınına karşı koruyucu önlükler, Vücut kuşakları / kemerleri.

 

  • Vücut Koruyucuları: Düşmelere karşı kullanılan donanım: Düşmeyi önleyici ekipman (gerekli tüm aksesuarlarıyla birlikte), Kinetik enerjiyi absorbe eden frenleme ekipmanı (gerekli tüm aksesuarlarıyla birlikte), Vücudu boşlukta tutabilen donanım (paraşüt tipi emniyet kemeri). Koruyucu giysiler: Koruyucu iş elbisesi (iki parçalı ve tulum), Makinelerden korunma sağlayan giysi (delinme, kesilme ve benzeri), Kimyasallardan korunma sağlayan giysi, Kızılötesi radyasyon ve ergimiş metal sıçramalarına karşı korunma sağlayan giysi, Isıya dayanıklı giysi, Termal giysi, Radyoaktif kirlilikten koruyan giysi, Toz geçirmez giysi.

d) Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim gideri,

Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde (iki yıl) mezun olamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddelerinde belirtilen koşullara göre bahar ve güz yarıyılları başında (Akademik Takvimde belirlenen tarihler arasında) ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler.

 

e) Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampus,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği süreci uyum yasaları çerçevesinde yayınladığı "İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" ile işyerlerinde iş güvenliğinden sorumlu mühendis ve teknik elemanların istihdamını zorunlu kılmıştır. Bu nedenle, programda endüstri kuruluşlarının zaruri ihtiyacı olan ve işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebilecek bilgi, beceri ve yetenekte " İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" yetiştirilmektedir. Program, mevzuata uygun olarak iş yerinin güvenliği ile ilgili gerekli ön incelemeyi gerçekleştirmeyi, iş yeri ile ilgili tehlikeleri tanımlamayı ve risk değerlendirmesi yapmayı, risk değerlendirmesinin ardından mevcut risklerin kontrol altına alınması için önlemleri tespit etmeyi, iş yerinde tehlike oluşturan bölgeler ile ilgili gerekli ölçüm ve değerlendirmelerde bulunarak rapor tutmayı, iş yerinde yapılacak olan periyodik kontrol ve bakımları planlamayı, hazırladığı planların uygulanmasını sağlamayı, iş yerinde çalışan işçilerin güvenliği ile ilgili durum tespiti yapmayı ve alınacak  tedbirleri yetkiliye iletmeyi içermektedir.

Programımız Amasya İli, Merzifon İlçesinde yer almaktadır.

f) Kısmı zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkanları ile staj ve uygulama eğitimleri sırasında belirli koşullarla ayrıca ücret ödenip ödenmediği,

Üniversitemizde öğrenim görmekte olan öğrencilerimize akademik eğitimleri ile eşzamanlı olarak Üniversitemiz akademik ve idari birimlerine bağlı çeşitli birimlerde kısmi zamanlı olarak çalışma imkânı sunulmaktadır. Kısmi zamanlı çalışmak isteyen öğrenciler başvuru formu doldurarak, başvurularını yapabilirler. İlgili birim, kendilerine ayrılan kontenjan üzerinden başvuran öğrenciler ile yapılan mülakatlara göre seçimleri yapar ve öğrencilere bilgilendirmesi yapılır.

Üniversite, staj yapan öğrencilere bir ücret ödemekle yükümlü değildir.

g) İlgili yükseköğretim kurumunun vakfı veya anlaşmalı olduğu kurum tarafından burs, yemek, yurt vb. imkanlar sunup sunmadığı,

Amasya Üniversitesi öğrencileri Kredi Yurtlar Kurumu’nun vermiş olduğu burs ve kredilerin yanında vakıf, dernek, özel sektör ve diğer kurumlardan da burs alabilir. Öğrenciler yeni eğitim öğretim yılı başladıktan sonra Amasya Üniversitesi’nin internet sitesindeki duyuruları takip ederek burslardan haberdar olabilir. Burs almak için uygun durumda olan öğrenciler başvurularını internet üzerinden veya öğrenci işlerinden yapabilecekler. Her akademik yılın başında, geçmiş yıllardaki uygulamalar, gözlenen ihtiyaçlar ve elde edilen performanslar ile bütçe imkânları ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46’ıncı maddesinde belirtilen sınırlar dikkate alınarak: [(Ek fıkra:17/9/2004-5234/2 md.) Bu maddeye göre elde edilen gelirlerin özel gelir ve ödenek kaydedilen tutarlarının %10'una kadar olan kısmı, üniversite yönetim kurulunun tespit edeceği başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilerin kitap, kırtasiye ile beslenme ve barınma yardımı ödemelerinde kullanılır.] Yemek bursundan faydalanmak isteyen öğrenciler, belirlenen sürede Başvuru Formunu doldurarak istenen belgelerle birlikte birimimize başvuru yaparlar. Üniversite yönetim kurulunca birime verilmiş kontenjan sayısına bağlı kalınarak şartları uygun bulunmuş öğrenciye yemek bursu verilir.