Öğr. Gör. Emin Akın  (Başkan)
Öğr. Gör. Dr. Akın Ay  (Üye)
Öğr. Gör. Dr. Emre Daşar (Üye)
Öğrenci Temsilcisi Esat Asaf İnam

GÖREVLERİ:

1) Toplumsal katkı kaynaklarının kullanımının izlenmesine yönelik araçların geliştirilmesi ve üniversitenin güncel stratejik planı referans alınarak belirlenmiş olan stratejilere ve hedeflere ulaşılma derecesinin değerlendirilmesi,

2) Yüksekokulun toplumsal katkı etkinliklerini değerlendirmeye yönelik performans derecelendirmelerinin hazırlanması, kontrolünün sağlanması ve derecelendirme sonucuna göre gerçekleştirilecek iyileştirmeler için Kalite Komisyonu genel oturumunda görüşülmek üzere raporun hazırlanması,

3) Her yıl dönem sonunda toplumsal katkı etkinlikleri sonucunda hazırlanan performans derecelendirme ölçeğinin gözden geçirilerek bir sonraki yıl için işlevsiz görünen hususların güncellenip Kalite Komisyonuna bildirilmesi,

4) Her yıl dönem sonunda toplumsal katkı performansı ile ilgili paydaşların geri bildirimleri ile Kurum İç Değerlendirme Raporunda yer almak üzere toplumsal katkı ile ilgili bölümün güncellenmesi,

5) Yüksekokulun toplumsal katkı kaynakları ile etkinlikleri hususunda değerlendirmeler yapılıp özellikle farklı kurumlarda etkinlikler ve çalışmalar yapılabilecek altyapıların kurulması konusunda teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi,

6) Toplumsal katkı etkinliklerinin ve projelerinin dönem başında Yüksekokul toplumsal katkı komisyonu tarafından hazırlanması ve komisyonda görüşülmesi,

7) Yüksekokulun toplumsal katkı kaynaklarının yetkinliği, gelişimi ve sürdürülebilirliği hususlarında çalışmaların yapılması,

8) Yüksekokul da toplumsal katkı alanındaki etkinliklere ve değerlendirilmesine dair anket sorularının geliştirilmesi, yılda iki kere dönem başlarında olması kaydıyla uygulanması, rapor hazırlanması ve elde edilen istatiksel veriler ışığında hazırlanan raporun kalite kuruluna rapor edilmesi,

9) İç ve dış değerlendirme raporlarında toplumsal katkı ile ilgili iyileştirmeye gereksinim duyulan alanlarla ilgili gerekli çalışmaların yapılması,

10) Üniversitenin güncel kurum iç değerlendirme raporunun toplumsal katkı bölümünde belirtilen hedef ve stratejilerinin gerçekleştirilmesi amacıyla akademik/idari birimler tarafından akademik çalışmaların yapılmasının ve izlenmesinin sağlanması,

11) Yüksekokul öğretim üyeleri tarafından toplumsal katkı alanlarında gerçekleştirilmiş akademik/bilimsel çalışmalar doğrultusunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve toplumsal katkı performansının artırılması için bu veriler ışığında önerilerde bulunulması.